Tilgjengelige tallsett i Visma Finale Rapportering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grafiske analyserapporter > Beskrivelse av elementene i FINALE Analyse > Tallsett >

Tilgjengelige tallsett i Visma Finale Rapportering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tilgjengelige tallsett for Visma Finale Rapportering i Visma Finale Analyse er de tallsett som er definert nedenfor.

Den interne definisjonen er medtatt for de brukere som ønsker å lage egendefinerte tallsett, og forklaring til dette finnes under tabellen.

Det er mulig med egendefinerte tallsett, og de tilgjengelige tallsettene er derfor vist nedenfor sammen med forklaringer til innholdet.

Hvordan egendefinerte tallsett kan opprettes, se Opprettelse av egendefinerte Analyseobjekter.

De tallsettene som er tilgjengelig, vises i listen over tallsett i alle analyserapporter.

Nedenfor vises en definisjonsstruktur for definisjon av egne tallsett, som kan gjøres ved opprettelse av egendefinerte analyseobjekter.

Definisjonstruktur:

Linjestruktur type 1:

A[;B][;C]......[;n] [\S1[;S2]......[;Sn]

Forklaring:

A,B,C.....n = kolonner i tallsettet

S1,S2.....Sn = Skjulte kolonner i tallsettet.

[x] = x kan utelates

Skjulte kolonner benyttes hvis det er nødvendig å ha tall for flere perioder tilgjengelig. For å finne inngående balanse for et tallsett, bør man derfor alltid ha en periode ekstra tilgjengelig. Kolonner som vises og skjulte kolonner skilles med \ (backslash).

Kolonner innenfor linjer:

Kolonner i talloppsettet har følgende struktur:

 DEF [O="kolonneoverskrift"] [T="%"]

Forklaring:

O="kolonneoverskrift" angir at kolonneoverskriften kan angis særskilt

T="%" angir at dette er en kolonne som skal formateres uten avrunding til hele kr 1.000 og vises med 2 desimaler. Dersom T="%" utelates, vil tallene bli formatert som heltall og vist i hele kr 1.000.

[x] = x kan utelates

Tillatte variabler for DEF:

P = Angir denne periodes tall

P-1 = Tall for foregående periode

P-n = Tall fra n perioder tilbake

P*-1 = Periodens tall for foregående regnskapsår

P*-n = Periodens tall n år tilbake i tid

 

H = Hittil i år-tall

H-1 = Hittil i år for foregående periode

H*-1 = Hittil i år i foregående regnskapsår

1:n = Årets periodetall for periode 1 til n

m:n = Årets periodetall fra periode m til n

 

BP = Budsjett denne periode

BP-1 = Budsjett foregående periode

BP-n = Budsjett fra n perioder tilbake

BP*-1 = Periodens budsjett for foregående regnskapsår

BP*-n = Periodens budsjett n år tilbake i tid

 

B1:n = Budsjett for periode 1 til n

B1:12 = Dette års budsjett for hele året

B1:12*-1 = Fjorårets budsjett for hele året

B1:12*+1 = Neste års budsjett for hele året

Bm:n = Årets budsjett fra periode m til n

 

BH = Budsjett hittil i år

BH-1 = Budsjett hittil i år pr foregående periode

BH-n = Budsjett hittil i år for n perioder siden

BH*-1 = Budsjett hittil i år fjoråret

BH*-n = Budsjett hittil i år for n år siden.

 

BH+1 = Budsjett hittil i år pr neste periode

BH+n = Budsjett hittil i år om n perioder

BH*+1 = Budsjett hittil i år for neste år

BH*+n = Budsjett hittil i år om n år.

PrognoseFjorår(12) = Prognose basert på fjorårstall pr periode 12. (*)

 

PrognoseFjorår(n) = Prognose basert på fjorårstall pr periode n. (*)

PrognoseBudsjett(12) = Prognose basert på budsjett pr periode 12. (*)

PrognoseBudsjett(n) = Prognose basert på budsjett pr periode n. (*)

(*)Prognose baserer seg på hittilverdi pr denne periode og deretter legges til periodeverdier fra enten fjorår eller budsjett, slik at prognosen tar med seg periodeendringer for framtidige perioder og legger disse til hittilverdiene fra regnskapet.

FORMEL(x) = Angir at dette er en formel med utregning av kolonner. Kolonnene er i rekkefølge A, B, C osv. der også skjulte kolonner inngår.

Formler kan beskrives med alminnelige regnearter og må angis som !A (utropstegn og kolonne, her kolonne A) og der heltall kan være med i beregningen. FORMEL((!A - !B)/!B * 100) angir kolonne A minus kolonne B i % av kolonne B.

Eksempel 1:

P;P-1;FORMEL((!A - !B)/!B * 100) T="%" O="Endring %" betyr at kolonne A skal ha årets tall, kolonne B fjorårets tall og kolonne C

Eksempel 2, hvis-struktur i formelen:

FORMEL(IF($A < $B) (!B - !A) (0)) har følgende struktur:

FORMEL(IF(betingelse)(formel 1)(formel 2)) der formel 1 brukes hvis betingelse er oppfylt og formel 2 brukes hvis betingelse ikk er oppfylt.

Linjestruktur type 2:

Faste funksjoner som returnerer et fast kolonneoppsett og faste overskrifter. Følgende er tilgjengelig:

F_SISTE_PERIODEVERDIER(n)

Periodeverdier for siste n måneder, en kolonne for hver periodeverdi.

F_SISTE_HITTILVERDIER(n)

Hittilverdier for siste n måneder, en kolonne for hver periodeverdi

F_HITTIL_PR_AAR(n)

Hittil pr år for siste n år, og returnerer n kolonner.

F_PERIODE_PR_AAR(n)

Periodens verdier pr år for siste n år, og returnerer n kolonner.

F_ÅRETS_PERIODEVERDIER(0)

Årets periodeverdier for årets perioder, returnerer antall kolonner avhengig av den definerte periodelengde og nåperioden.

F_ÅRETS_PERIODEVERDIER(-n)

Periodeverdier for årets perioder for n år tilbake, returnerer antall kolonner avhengig av den definerte periodelengde.

F_ÅRETS_PERIODER_BUDSJETT(0)

Årets periodeverdier med budsjett-tallene, returnerer antall kolonner avhengig av den definerte periodelengde.

F_ÅRETS_PERIODER_BUDSJETT(-n)

Periodeverdier for n år tilbake med budsjett-tallene, returnerer antall kolonner avhengig av den definerte periodelengde.

F_ÅRETS_PERIODER_BUDSJETT(+n)

Periodeverdier med budsjett-tallene om n år, returnerer antall kolonner avhengig av den definerte periodelengde.

F_ÅRETS_HITTILVERDIER(0)

Årets hittil i år verdier, returnerer antall kolonner avhengig av den definerte periodelengde og nåperioden

F_ÅRETS_HITTILVERDIER(-n)

Hittil i år verdier for n år siden, returnerer antall kolonner avhengig av den definerte periodelengde og nåperioden

F_ÅRETS_HITTILVERDIER_PROGNOSE(BUDSJETT)

Hittil i år-verdier for alle årets perioder der perioder etter nåperioden blir prognoseverdier basert på budsjett. Antall perioder avhenger av definert periodelengde.

F_ÅRETS_HITTILVERDIER_PROGNOSE(FJORÅR)

Hittil i år-verdier for alle årets perioder der perioder etter nåperioden blir prognoseverdier basert på fjorårstallene. Antall perioder avhenger av definert periodelengde.

F_ÅRETS_HITTILVERDIER_BUDSJETT(0)

Hittil  i år-verdier for budsjett-tall, antall perioder avhenger av definert periodelengde.

F_ÅRETS_HITTILVERDIER_BUDSJETT(-n)

Hittil  i år-verdier for budsjett-tall for n år siden, antall perioder avhenger av definert periodelengde.

F_ÅRETS_HITTILVERDIER_BUDSJETT(+n)

Hittil  i år-verdier for budsjett-tall om n år, antall perioder avhenger av definert periodelengde.

F_SISTE_PERIODEVERDIER(12 L="6")

De siste 12 perioder, periodeverdier, periodelengde overstyres til 6 måneder, dvs. hvert halvår.

F_SISTE_PERIODEVERDIER(m L="n")

De siste m perioder, periodeverdier, periodelengde overstyres til n måneder.

F_SISTE_HITTILVERDIER(12 L="6")

De siste 12 perioder, hittil i år-verdier, periodelengde overstyres til 6 måneder, dvs. hvert halvår.

F_SISTE_HITTILVERDIER(m L="n")

De siste m perioder, hittil i år-verdier, periodelengde overstyres til n måneder.

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse

Tilgjengelige tallsett i Visma Finale Årsoppgjør

Definsisjonsstruktur for kolonner