Rapporter og skjemaer fra aksjonærdatabasen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret >

Rapporter og skjemaer fra aksjonærdatabasen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Oversikt over aksjonærdatabasefunksjoner finner du under Innledning til aksjonærregisteret.

Følgende rapporter og skjemaer gjelder for aksjonærer i Visma Finale Årsoppgjør:

Aksjonæroppgave: Oppgave med opplysninger til aksjonærer for utsendelse til selskapets aksjonærer. Oppgaven inneholder opplysninger av betydning for aksjonærenes utfylling av sine egne ligningsoppgaver. Denne oppgaven produseres automatisk såfremt opplysninger om aksjonærer er lagt inn i Visma Finale Årsoppgjør.

RF-1086 Aksjonærregisteroppgave skal sendes inn for alle aksjeselskaper og almennaksjeselskaper. Skjemaet er nytt f.o.m. inntektsåret 2003 og skal sendes inn for oppdatering av det sentrale aksjonærregisteret. Visma Finale Årsoppgjør har delt opp skjemaet i 2 forskjellige skjemaer, ved at side 1 og 2 (opplysninger om aksjekapitalen pr aksjeklasse er ett skjema i navigatoren og RF-1086 side 3/4 produseres pr aksjonær/aksjeklasse.

Aksjekapital-rapport som inneholder noteopplysninger for aksjekapital og de 10 eller 20 største aksjonærene som eier mer enn 1 eller 5 % av aksjekapitalen, samt aksjer eid av selskapets tillitsmenn. Innholdet i denne rapporten fremkommer også som noteopplysninger i standardnote-biblioteket.

Rapporten Aksjekapital viser sammendrag av aksjekapital og aksjonærer etter de kravene som regnskapsloven setter for noteopplysninger. Innholdet i rapporten er også tilgjengelig som standardnote i redigering av offentlig regnskap.