Om Visma Finale Skatt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Om Visma Finale Skatt

Return to chapter overviewNext page

 

Visma Finale Skatt

 

 

Visma Finale Skatt er et program for utfylling av ligningsdokumenter og beregning av skatt for personer.

 

Visma Finale Skatt støtter innsendelse av skattemelding for personlige skattytere til og med inntektsåret 2021. Innsendelse av skattemeldinger for 2022 og senere inntektsår må foretas med Visma Periode & År. Du finner mer informasjon om Visma Periode & År i Visma Community.

 

Visma Finale Skatt er bygget opp rundt RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende, og har følgende ligningsdokumenter og rapporter integrert i programmet:

 

RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende mv

RF-1030-A Endring av kontonummer for tilbakebetalt skatt

RF-1034 Kommunefordeling

RF-1045 Regnskapsutdrag (Sentralskattekontoret for utenlandssaker)

RF-1053 Fradrag i skatt for FoU-prosjekt

RF-1059 Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon

RF-1070 Renteinntekt til ekstrabeskatning ved lån

RF-1084 Saldoskjema

RF-1098 Formuesverdsettelse av utleid næringseiendom

RF-1125 Opplysninger om bruk av bil

RF-1141 Gevinst/tap på aksjer/andeler mv v/utflytting

RF-1147 Kreditfradrag personlige

RF-1149 Tilleggsskjema om kreditfradrag

RF-1150 Nedsettelse av inntektsskatt

RF-1189 Årsoppgjør for utleie mv av fast eiendom

RF-1213 Næringsoppgave for lottfiskere

RF-1219 Gevinst- og tapskonto

RF-1221 Deltakers deltakeroppgave DLS

RF-1224 Personinntekt

RF-1231 Innskudd i utenlandske banker

RF-1246 Deltakers deltakeroppgave NOKUS

Skatteoppgjør

Detaljert skatteberegning

 

Øvrige ligningsskjemaer finner du i Visma Finale Årsoppgjør, og fylles ut fra Visma Finale Årsoppgjør.

 

Ektefeller

Visma Finale Skatt knytter selvangivelser til ektefeller, samboere og registrerte partnere sammen, slik at registrering av begge selvangivelsene foretas samtidig ved at begges selvangivelser holdes åpne samtidig og veksling mellom selvangivelsene foretas ved å velge mellom skillekort for hver av personene i programmets arbeidsområde.

 

Integrasjon med Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Investor

Visma Finale Skatt har en integrasjon med Visma Finale Årsoppgjør som gjør at informasjon fra Visma Finale Årsoppgjør enkelt overføres til Visma Finale Skatt for deltakeres inntekter i ANS og DA samt for innehavere i personlige selskaper, herunder også ektefellefordeling med overføring av data til både innehaver og ektefelle.

 

Visma Finale Skatt har en integrasjon med Visma Finale Investor som gjør at Visma Finale Investor enkelt kan overføre data til RF-1061Oppgave over realisasjon av aksjer mv.

 

Visma Finale Skatt vil automatisk se at det finnes data overført fra Visma Finale Årsoppgjør eller Visma Finale Investor ved åpning av en klient. Data vil bli lest inn til de riktige plasser i programmets registreringsbilder, og kan i ettertid også endres manuelt.

 

Beregning av skatt

Visma Finale Skatt vil ut fra de registrerte og importerte data, foreta beregning av skatt på formue og inntekt og beregne tilgode skatt eller restskatt ut fra registrerte skattebetalinger og skattetrekk.

 

Brukergrensesnitt

Visma Finale Skatt har et innbydende brukergrensesnitt som gjør at sammenhengen mellom registrerte data i registreringsbildene er enkelt og lett forståelig.

 

Visma Finale Skatt har videre en enkel og oversiktlig funksjon for å holde oversikt over hvilke registreringer som er avsluttet.

 

Visma Finale Skatt kan inneholde flere eksemplarer av skjemaene der dette er påkrevd, f.eks. ved avhendelser av aksjer som ikke får plass på ett enkelt RF-1061-skjema.

 

Visma Finale Skatt skriver ut resultatet av skatteberegningen på et skjema tilsvarende skatteoppgjøret fra ligningsmyndighetene, og inneholder også en rapport med en detaljert skatteberegning som viser både grunnlagsdata, satser og skattebeløpene.

 

Visma Finale Skatt er spesielt designet for profesjonelle brukere som regnskapskontorer, revisorer, advokater, regnskapsavdelinger og andre som har kjennskap til ligningsdokumentene. Visma Finale Skatt  er ikke konstruert for å yte spesiell hjelp til personer uten kjennskap til skatteregler og ligningsdokumenter, i og med at programmet  er bygget opp rundt ligningsdokumentene for personlige skatteytere.

 

Visma Finale Skatt er videre et hjelpemiddel for brukere av Visma Finale Årsoppgjør for utfylling av ligningsdokumenter for næringsdrivende og deltakere i ANS / DA mv som er personlige skatteytere, i og med at Visma Finale Årsoppgjør ikke inneholder skatteberegning for personlige skatteytere, men kun for selskaper.