RF-1215 Selskapsoppgave DLS - Side 1

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer > RF-1215 Selskapsoppgave DLS >

RF-1215 Selskapsoppgave DLS - Side 1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Generelle opplysninger

Generelle opplysninger kommer i stor grad fra Firmaopplysninger, i tillegg til at avkrysningsfelt kan beregnes ut fra annen skjemautfylling. Verdier som ikke er korrekt, kan overstyres direkte i skjemaet til korrekt verdi.

Verdier i avkrysningsfelt på side 1 kan overstyres dersom beregnede verdier blir feil.

Opplysninger om selskapet

Dersom sum eierandeler er 0% pr 31.12. vil det krysses av for 2Ja" i "Avviklet i inntektsåret".

Dersom det er krysset av for "Skjev egenkapital" i Firmaopplysninger, vil det krysses for "Nei" i spørsmål om formue er fordelt etter eierandel.

Dersom selskapet i "Type næring" i firmaopplysninger har angivelse for "Rederi", vil det krysses av "Ja" for "Rederi".

Ut over dette settes det avkryssing i "Nei" i opplysningsfeltene i denne seksjonen. Avkrysningene kan endres av brukeren.

Ytelse fra selskap til deltaker

Verdiene her settes som standardverdier som må kontrolleres og eventuelt endres av brukeren.

Ytelse fra deltaker til selskapet

Verdiene her settes som standardverdier som må kontrolleres og eventuelt endres av brukeren.

Opplysninger om kontrollerte transaksjoner

Dersom det er opprettet skjema RF-1123 Kontrollerte transaksjoner og mellomværende, krysses det automatisk for "Ja" i feltet for om selskapet har kontrollerte transaksjoner og mellomværende.

Kontorkommune og Skattekommune(-r)

Firmaopplysninger, kontorkommune + firmaopplysninger , flere kommuner-feltene

Selskapsform

Kan registreres direkte i skjema. Hentes fra juridisk selskapsform i Firmaopplysninger. Automatisk utfylling ut fra firmanavnet, ut over dette registreres verdi direkte i skjemaet.

Regnskapsførers navn og forretningsadresse

Firmaopplysninger

Org.nr til norsk konsernspiss

Registreres direkte i skjemaet.

Særskilte poster for KS og indre selskaper

Det må i Firmaopplysninger være registrert at selskapet er et kommandittselskap for at innholdet i feltene her skal ha betydning.

Postene her registreres direkte i skjemaet (kolonne 31.12. beregnes ut fra innhold i kolonne 01.01. og kolonne økning / reduksjon.

Del I Opplysning om formue og inntekt i selskapet

Visma Finale Årsoppgjør har kun støtte for utarbeidelse av regnskap i NOK. Kolonne for "Beløp i fremmed valuta" og "Valutakurs"  kan registreres direkte i skjema.

Del II Spesielt for selskaper med deltakere som lignes etter §8-10

Dersom RF-1197 er opprettet, vil verdier fra RF-1197 bli hentet inn i de angitte postene.

Del III Fordeling mellom kommuner

Kommuneopplysninger registreres i menyen Firma > Firmaopplysninger på skillekortet Andre opplysninger. Her kan det krysses av for flere kommuner. Ved å trykke på knappen Kommunefordeling kan man registrere opplysninger om kommunene. Det må krysses av for at denne fordelingen skal fylles ut i RF-1215 Selskapsoppgave og RF-1215 Deltakeroppgave.