RF-1151 Vedlegg til selvangivelsen (kraftforetak)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1151 Vedlegg til selvangivelsen (kraftforetak)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette skjemaet fylles ut automatisk for kraftforetak. (Krever Visma Finale Kraft). det er ikke mulig å registrere manuelle skjemautgaver heller uten at man har Visma Finale Kraft.

Skjemaet er også tilgjengelig i manuelt opprettet versjon.

Om utfylling av skjema

For nærmere opplysninger om krav til utfylling, se rettledningen til skjemaet.

Utfylling i RF-1151 foretas på grunnlag av registrerte kraftverk i menyen Avslutning > Kraftforetak og beregninger som programmet foretar på de enkelte kraftverk på ligningsskjemaene RF-1153 og RF-1161, se disse skjemaene for utfyllende opplysninger.

Kraftverk som er for små til at det beregnes særskilte formuesverdier  via RF-1153 og RF-1161 skal ha registrering av formuesverdi direkte i skjemaet RF-1151 høyre kolonne.

Overføring til nytt år:

Opplysningene som fylles inn i skjemaet, blir ikke tatt med i skjemaet ved overføring til nytt år.

Se også:

Visma Finale Kraft

Om utfylling av RF-1151 i kraftforetak