RF-1151 Vedlegg til selvangivelsen (kraftforetak)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ligningsoppgaver > Spesifikasjon av ligningsdokumenter >

RF-1151 Vedlegg til selvangivelsen (kraftforetak)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette skjemaet fylles ut automatisk for kraftforetak. (Krever Visma Finale Kraft). det er ikke mulig å registrere manuelle skjemautgaver heller uten at man har Visma Finale Kraft.

Skjemaet er også tilgjengelig i manuelt opprettet versjon.

Om utfylling av skjema

For nærmere opplysninger om krav til utfylling, se rettledningen til skjemaet.

Utfylling i RF-1151 foretas på grunnlag av registrerte kraftverk i menyen Avslutning > Kraftforetak og beregninger som programmet foretar på de enkelte kraftverk på ligningsskjemaene RF-1153 og RF-1161, se disse skjemaene for utfyllende opplysninger.

Kraftverk som er for små til at det beregnes særskilte formuesverdier  via RF-1153 og RF-1161 skal ha registrering av formuesverdi direkte i skjemaet RF-1151 høyre kolonne.

Altinn:

Ved innsendelse av skjemaet, vil det komme ett skjema i Altinn-portalen. Dersom skjemaet inneholder flere kraftverk enn det er plass til ved skjemavisning i Altinn-portalen, vil de øvrige kraftverkene vises som tilhørende tabell.

Skjemaet er et underskjema, og skal derfor alltid sendes inn med et hovedskjema, som må være en selvangivelse (RF-1030, RF-1047 eller RF-1028) eller en selskapsoppgave (RF-1215 eller RF-1245).

Dersom skjemaet er et vedlegg til en personlig selvangivelse (RF-1030 eller RF-1047), må funksjonen for overføring av data til Visma Finale Skatt anvendes. Ved overføring til Visma Finale Skatt blir skjemaet lagt over til Visma Finale Skatt for innsendelse sammen med selvangivelser fra Visma Finale Skatt.

Overføring til nytt år:

Opplysningene som fylles inn i skjemaet, blir ikke tatt med i skjemaet ved overføring til nytt år.

Se også:

Visma Finale Kraft

Om utfylling av RF-1151 i kraftforetak