Hva er en standardkonto (STD-konto)?

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen >

Hva er en standardkonto (STD-konto)?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Visma Finale Årsoppgjør, Visma Finale Konsolidering og Visma Finale Rapportering har en kontoplan som er helt fri. Det betyr at det er mulig å angi hvilket kontonummer man ønsker, uten å ta hensyn til hvilket kontointervall kontoen befinner seg i.

I og med at kontoplanen er fri må Visma Finale ha mulighet for identifisering av de enkelte kontiene.  

Dette kan ikke gjøres via kontonummer (fri konto-plan) eller kontotekst (fri tekst).  Visma Finale benytter en henvisning (lenking) mot standard konto (STD-konto).  Dette vil entydig identifisere klientkontoen.

Mye av funksjonaliteten i programmet er basert på at en konto har en egenskap: STANDARDKONTO.

Enkelte standardkontoer kan kun ha en klientkonto lenket til seg.  Andre standard-konti kan ha flere klientkonti lenket mot seg. I tillegg henvises (lenkes) hver klientkonto mot post i alminnelig næringsoppgave og linje i balanse eller linje i resultatregnskap.

Det anbefales på det sterkeste at man tildeler alle konti en standardkonto for å dra full nytte av korrekt funksjonalitet i programmet.

Standardkonto i Visma Finale-programmene har følgende hensikt og funksjonalitet:

Standardkontiene har tildelt henvisning til næringsoppgave, forskjellsskjema og offentlig regnskap. Ved opprettelse av konti og endring av standardkonto på en konto, vil kontoen arve lenkinger/henvisninger fra standardkontoen. Standardkontoens lenking/henvisning er veiledende, og kan endres.

Ved konsistenskontroll av kontoplanen er det videre mulig å sette tilbake alle slike lenkinger/henvisninger til de verdiene som standardkontoen har, slik at man enkelt kan komme tilbake til "grunninnstillingene".

Standardkonto benyttes av mange felter bl.a. i ligningsoppgaver til å hente beløp. F.eks. vil beløpet i STD-konto 2000 i et aksjeselskap, gi programmet informasjon om aksjekapitalens størrelse, og STD-kontiene 8001 + 8011 + 8021 + 8071 gi programmet beskjed om størrelse på aksjeutbytte med godtgjørelse osv.

Ved automatiske posteringer ut fra mange funksjoner i programmet, vil programmet søke etter konti tilknyttet spesifikke standardkonti, og vil lage posteringer ut fra den konto som har den påkrevde standardkonto.

Programmet vil ved søk etter konto med en spesifikk standardkonto, ta den kontoen som har lavest nummer av de konti som har denne standardkontoen. Dersom programmet dermed tar "feil" konto, må man endre standardkontoegenskapen til den første kontoen for å få programmet til å ta den neste kontoen med samme standardkonto.