Opprette nye linjer i kontantstrømoppstillingen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Offentlig regnskap > Kontantstrømoppstilling >

Opprette nye linjer i kontantstrømoppstillingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Her er en forklaring til opprettelse av nye linjer i kontantstrømoppstillingen.

 

Forklaringen er vist med et eksempel, forklart med bilder, der utfordringen er følgende:

 

1.        Selskapet mottok i 2008 et kortsiktig lån fra morselskapet på kr 10.000.000.

2.        Lånet er i 2009 nedbetalt til kr 9.000.000 med et avdrag på kr 1.000.000.

3.        Lånet har STD-konto 2920 og inngår derfor i kontantstrømoppstillingens linje 24, Endring i andre tidsavgrensningsposter.

4.        Selskapet mener at det gir et mer korrekt bilde om dette presenteres som en finansieringsaktivitet.

 

Slik ser kontantstrømoppstillingen ut før endringen gjennomføres:

 

Fremgangsmåten er slik:

 

1.        Opprette en ny linje under finansieringsaktiviteter som kalles for "Endring i kortsiktig lån fra konsernselskaper".

2.        Opprette en ny formel for konsernlån, utgående balanse.

3.        Opprette en ny formel for konsernlån, inngående balanse.

4.        Sørge for korrekt presentasjon av de nye formlene og den nye linjen.

5.        Identifisere hvor beløpet er presentert før endringen foretas.

6.        Legge til formel på de linjer der de skal fjernes fra (der endringene tidligere hadde effekt).

 

Detaljert fremgangsmåte:

 

1. Opprette en ny linje under finansieringsaktiviteter som kalles for "Endring i kortsiktig lån fra konsernselskaper".

 

Dette gjøres ved å merke linjen foran der man ønsker å plassere linjen, og trykke på høyre musknapp og velge "Ny linje". Dette gjøres slik:

 

Resultatet av dette er at det kommer inn en ny linje, der man markerer linjen og skriver inn ønsket tekst.

 

2. Opprette en ny formel for konsernlån, utgående balanse.

 

Dette gjøres i følgende steg:

 

a.        Høyreklikk på den nye linjen, og velg "Sett inn formellinje".

 

b.        Opprette en ny formel.

I formelbildet som kommer opp, vises eksisterende formler. Her opprettes en ny formel. Vi tenker oss at konto med standardkontokode 2920 skal anvendes i denne linjen. Vi oppretter en formel med beløp fra denne standardkontokoden.

 

 

Steg 2 i opprettelsen gir mulighet til å registrere en beskrivelse og selve formelen, i dette tilfellet konto 2920, som har kreditsaldo, slik at vi registrerer minus foran formelen:

 

 

Steg 3 i opprettelsen er å velge den nye formelen, og sette den inn i rapporten. Dette gjøres ved å markere den i listen og trykke på flagg-symbolet.

 

 

 

3. Opprette en ny formel for konsernlån, inngående balanse.

 

Dette gjøres ved å gjenta prosessen, men lage en ny formel med konsernlån IB, med en formel der det angis STD2920,IB for å markere at det er inngående balanse ved årets start.

 

 

Dette gir en ny formel, slik at vi har 2 formler:

 

 

 

4. Sørge for korrekt presnetasjon av de nye formlene og den nye linjen.

 

Etter at denne operasjonen er utført, har vi 2 formler, men med feilaktig fortegn:

 

I dette tilfellet vet vi at effekten skal være at inngående balanse skal redusere finansieringen, og utgående balanse skal øke finansieringen. Ut fra tallene over, vet vi også at vi har en nedbetaling av gjelden, slik at vi forventer at kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter skal endre seg fra minus 16 791 056 til noe verre. Vi må altså snu operatoren for inngående balanse. Dette gjøres slik fra høyreklikk-menyen:

 

 

Dette gir følgende resultat:

 

 

Vi ser likevel at selve linjen inneholder et negativt tall. Dette gjør vi ved å endre fortegnet på selve linjen, noe som ikke har effekt på annet enn presentasjonen, og ikke på regneoperasjonene:

 

Dette gir følgende resultat, og vi er ferdig med finansieringsaktivitetene:

 

 

 

5. Identifisere hvor beløpet er presentert før endringen foretas.

 

Endring i kortsiktig konsernlån har vi identifisert at det blir presentert som en endring i andre tidsavgrensningsposter. Dette kan enkelt gjøres ved å legge inn en midlertidig tilleggspostering, og se hvilken linje posteringen påvirker.

 

På denne linjen må vi legge inn motsatt kontantstrømeffekt i forhold til den nye linjen vi har lagt til.

 

Vi legger derfor inn de nye formlene en gang til på linje for endring i andre tidsavgrensningsposter. Dette gjøres slik:

 

a.Høyreklikke på linjen, og velge sett inn formellinje.

b.Velge formelen vi allerede har opprettet, og dette den inn.

c.Sørge for at formelen har riktig operator, og eventuelt snu operator dersom effekten er feil.

 

I dette tilfellet blir resultatet slik:

 

 

Og til slutt kan vi kontrollere at netto kontantstrøm er den samme som da vi startet, og at kontantstrømoppstillingen er korrekt ved å avstemme beregnet sum kontanter med faktisk sum kontanter: