Tilbakeføring av klient til gammelt regnskapsår

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Klientoversikt - Oversikt over hjelpemner >

Tilbakeføring av klient til gammelt regnskapsår

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ved overføring av klient til nytt regnskapsår, lager programmet en sikkerhetskopi av tidligere regnskapsår.

Denne sikkerhetskopien plasseres i klientkatalogen, og lagres i en fil med følgende filnavn:

Våånnnnn.ZIP

der åå = 2 siste sifre i regnskapsår, f.eks. for 2018 ved overføring fra 2018 til 2019 er åå = 10 og nnnnn = klientnummer med innledende nuller, f.eks. for klient nr 1234 er nnnnn = 01234 som gir følgende filnavn for sikkerhetskopi av regnskapsåret 2018 for klient 1234:

V1801234.ZIP

Dersom du ønsker å gjenskape regnskapsåret 2018 for klient nr 1234, gjøres dette på følgende måte:

1.Kopiere filen V1801234.ZIP til en annen katalog, f.eks. til "Mine dokumenter".
2.Endre navn på sikkerhetskopifilen slik at de 3 første tegnene i filnavnet er ZIP, som her gir filnavnet ZIP01234.ZIP.
3.Gjenopprett dette som en ordinær sikkerhetskopi med funksjonen Tilleggsfunksjoner > Sikkerhetskopiering > Gjenopprett fra sikkerhetskopi.
4.Åpne klienten.

Vær oppmerksom på:

1.Ved gjenoppretting vil sikkerhetskopier fra øvrige regnskapsår kunne gå tapt for denne klienten. Dette kan unngås ved at du tar kopi av alle sikkerhetskopier av angjeldende klient sine tidligere regnskapsår til en midlertidig katalog, og deretter kopierer disse tilbake etter at sikkerhetskopi er lagt tilbake iht beskrivelsen ovenfor. For å finne slike filer bruker du søkefunksjonen i Windows for å finne filer med navn Våånnnnn.ZIP der nnnnn er klientnummer med innledende nuller, for klient nr 1234 søker du etter Våå01234.ZIP.
2.Alle data som er registrert etter at klienten er overført til nytt regnskapsår, vil gå tapt.

Se også:

Gjenoppretting fra sikkerhetskopi.