Skattefritt utbytte fra datterselskap og tilknyttet selskap inntektsført året før utbytte blir vedtatt og utbetalt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner > Skatteberegning >

Skattefritt utbytte fra datterselskap og tilknyttet selskap inntektsført året før utbytte blir vedtatt og utbetalt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Inntektsføring av utbytte året forut for vedtaksåret løser du på følgende måte med Visma Finale Årsoppgjør:

Regnskapsmessig inntektsføring (år 1):

Utbyttet skal stå som en fordring på datterselskapet i morselskapets regnskap pr 31.12. og inntektsføres regnskapsmessig (år 1).

Beslutning og skattemessig inntektsføring (år 2)

Beslutning fattes i datterselskapets generalforsamling i året etter, og blir skattemessig inntektsført i neste regnskapsår (år 2). Den skattemessig utsatte inntekstsføringen medfører konsekvenser for RF-1217 Forskjeller og for beregning av utsatt skatt i år 1 og i år 2.

Dette løses på følgende måte i Visma Finale Årsoppgjør i år 1:

1Skattefritt utbytte innenlands
Fordringskontoen skal ha standardkontokode 1562 Fordring på skattefritt utbytte innenlands.
Inntektskontoen skal ha standardkontokode 8001 (datterselskap), 8011 (konsernselskap), 8021 (tilknyttet selskap) eller 8071 (andre selskap).
2Skattepliktig utbytte
Fordringskontoen skal ha standardkontokode 1563 Fordring på skattepliktig utbytte.
Inntektskontoen skal ha standardkontokode 8002 (datterselskap), 8012  (konsernselskap), 8022 (tilknyttet selskap) eller 8072 (andre selskap).
3Skattefritt utbytte fra utenlandsk selskap
Fordringskontoen skal ha standardkontokode 1564 Fordring på skattefritt utbytte utland.
Inntektskontoen skal ha standardkontokode 8003 (datterselskap), 8013 (konsernselskap), 8023 (tilknyttet selskap) eller 8073 (andre selskap).

Utbyttet posteres debet fordringskonto og kredit inntektskonto. Det er kun nødvendig å foreta postering som angitt ovenfor.

Forskjellsskjemaet blir automatisk oppdatert i post 71 Inntektsført avsatt utbytte fra datterselskap og tilknyttet selskap.

Den øvrige utfylling av skjemaer, effekt for skatteberegning o.l. skjer automatisk ut fra posteringene. Det er viktig at standardkontokodene på de anvendte kontiene er korrekt angitt.

Imidlertid kan det være spesielle situasjoner som krever noen flere registreringer, se nedenfor om dette.

Om 3 % inntektsføring, se Skatteberegning - 3% inntektsføring

Dette løses på følgende måte i Visma Finale Årsoppgjør i år 2:

Ved overføring til nytt regnskapsår, vil inntektsføringen automatisk skje korrekt i år 2 uten at det er nødvendig å foreta noen ekstra registreringer.

Følgende gjelder for registrering av utbytte dersom du foretar første registrering i Visma Finale Årsoppgjør når du befinner deg i år 2:

Dersom du har fordring på utbytte fra foregående regnskapsår, påser du at disse fordringene er oppført på en egen fordringskonto, og at denne fordringskontoen har standardkontokode 1562 for skattefritt utbytte innenlands, 1563 for skattepliktig utbytte eller 1564 for skattefritt utbytte fra utenlandsk selskap.

I år 2 vil inntektsføring av utbytte skje automatisk ut fra det utbytte som i saldobalansen på fjoråret står oppført på konto med standard kontokode 1562, 1563 og 1564 Fordring på utbytte. Kontiene blir automatisk henført til forskjellsskjemaets post 71 i fjorårskolonnen.

Om 3 % inntektsføring, se Skatteberegning - 3% inntektsføring

Se også:

Skatteberegning - skattekostnad