Hvilke data må alltid registreres manuelt i Visma Finale Skatt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Overføring fra FINALE Årsoppgjør til FINALE Skatt >

Hvilke data må alltid registreres manuelt i Visma Finale Skatt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Flere av datafeltene i Visma Finale Skatt (selvangivelse for personlige selskaper) må være langt mer detaljert enn de data som finnes tilgjengelig i Visma Finale Årsoppgjør.

Aksjer og andre verdipapirer spesifiseres pr aksje/verdipapir, og det skilles mellom børsnotert og ikke-børsnotert. Aksjer og andre verdipapirer registreres direkte i Visma Finale Skatt.

Spesielt om personlige selskaper

Bankinnskudd, bankgjeld, renteinntekt fra bankinnskudd og rentekostnader fra bankgjeld blir ikke automatisk overført, da disse verdiene også fremkommer som preutfylte poster fra Altinn-portalen.

Det er likevel mulig å velge å overføre dette til Visma Finale Skatt.

Se også:

Hva blir overført i personlige selskaper

Hva blir overført i deltakerlignede selskaper