Formuesposter (når RF-1175 Næringsoppgave 1 benyttes)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Overføring fra FINALE Årsoppgjør til FINALE Skatt > Hva blir overført i personlige selskaper >

Formuesposter (når RF-1175 Næringsoppgave 1 benyttes)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alle formuesposter fordeles eventuelt mellom ektefeller iht andel eiendeler angitt under splittfaktorer.

Post 4.1.2 Kontanter

RF-1175 Post 1900 Kontanter

Post 4.1.6 Utestående fordringer i næring

RF-1175 Næringsoppgave 1 Post 1500 Kundefordringer
+RF-1175 Næringsoppgave 1 Post 1530 Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter
+RF-1175 Næringsoppgave 1 Post 1577 Fordringer på ansatte
+RF-1175 Næringsoppgave 1 Post 1578 Fordringer på eiere, styremedlemmer o.l.
+RF-1175 Næringsoppgave 1 Post 1595 Langsiktige fordringer i utenlandsk valuta
+RF-1175 Næringsoppgave 1 Post 1599 Andre fordringer
+RF-1175 Næringsoppgave 1 Post 1780 Krav på innbetalt selskapskapital
-Saldo på konto med STD-kontokode 1391 Pensjonspremiefond
-Saldo på konto med STD-kontokode 1576 Fordring på skatt
-Saldo på konto med STD-kontokode 1760 Påløpne, ikke forfalte renteinntekter
-Saldo på konto med STD-kontokode 1561 Konsernbidrag
-Saldo på konto med STD-kontokode 1671 Skattefunn

Post 4.4.1 Biler, maskiner, inventar m.v.

RF-1175 Næringsoppgave 1 Post 1130
+RF-1175 Næringsoppgave 1 Post 1205
+RF-1175 Næringsoppgave 1 Post 1239
+RF-1175 Næringsoppgave 1 Post 1280
+RF-1175 Næringsoppgave 1 Post 1290
+RF-1175 Næringsoppgave 1 Post 1295
-Konto med standardkontokode 1297 Andre driftsmidl. - ikke formue
-Konto med standardkontokode 1291 Leasing (ikke skm. aktivert)

Post 4.4.2 Buskap

Regnskapsmessig verdi av konto med STD-kontokode 1479 Buskap i jordbruk
+Regnskapsmessig verdi av konto med STD-kontokode 1477 Beholdn. reinsdyr og pelsdyr

Post 4.4.3 Varelager

RF-1175 Næringsoppgave 1 post 0110 Råvarer og innkjøpte halvfabrikata
+RF-1175 Næringsoppgave 1 post 0120 Varer under tilvirkning
+RF-1175 Næringsoppgave 1 post 0130 Ferdige egentilvirkede varer
+RF-1175 Næringsoppgave 1 post 0140 Innkjøpte varer for videresalg
+Ligningsmessig formuesverdi av konto med standardkontokode 1476 Beholdning levende fisk mv i oppdrett

Vær oppmerksom på at konto STD 1476 blir fylt ut i post 0160 Selvproduserte varer i jordbruk etter instruksjon fra Skatteetaten, uten at dette fremkommer i rettledningen til skjemaet.

Post 4.4.4 Skip, Fiske- og fangstfartøy

Ligningsmessig formuesverdi av konto med standardkontokode 1221 Skip mv

Post 4.5.4 Annen skattepliktig formue

Hvis ligningsmessig verdi er registrert på konto med standardkontokode 1225 Fly og helikopter, brukes denne, hvis ikke brukes regnskapsmessig verdier fra samme
+Regnskapsmessig verdi immaterielle rettigheter, konti med standardkontokode 1000, 1020, 1030, 1040, 1050 og 1060.