Korreksjonsinntekt til framføring

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner > Skatteberegning >

Korreksjonsinntekt til framføring

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dersom det er fastsatt korreksjonsinntekt i tidligere år, kan korreksjonsinntekt til framføring registreres i menyen Avslutning > Skatteberegning skillekort Fremførte verdier.

Her velges Korreksjonsinntekt i underskillekortet.

Korreksjonsinntekt til fremføring fra foregående regnskapsår registreres her.

Om poster forøvrig i denne funksjonen:

Innbetalt aksjekapital inkl. overkurs må registreres manuelt i skjermbildet. (Beløpet overføres til RF-1028 selvangivelse 2 post 301).
Sum positive midlertidige forskjeller (Skattereduserende midlertidige forskjeller) hentes fra RF-1217 Forskjeller post 170.  (Beløpet overføres til RF-1028 selvangivelse 2 post 303).
Sum negative midlertidige forskjeller (Skatteøkende midlertidige forskjeller) hentes fra RF-1217 Forskjeller post 180. (Beløpet overføres til RF-1028 selvangivelse 2 post 304). Vær oppmerksom på at menyen også har en funksjon for å velge at beregningen skal basere seg på fremførbart underskudd pr 01.01. som er alternativ i rettledningen.
Netto positive midlertidige forskjeller viser positive midlertidige forskjeller minus negative midlertidige forskjeller. (Beløpet overføres til RF-1028 selvangivelse 2 post 305 venstre kolonne).
Ber. egenkapitalandel (Beregnet egenkapitalandel) utgjør Netto positive midlertidige forskjeller x 72% (100% - skattesats 28%) og overføres til RF-1028 selvangivelse 2 post 305 høyre kolonne.
Post 306 Aksjer etter overgangsregel D er en post som gjelder for 2004 og 2005, og viser aksjeforskjeller fra RF-1208 Hjelpeberegning etter overgangsregel C og D.
=Post 310 i SA er Innbetalt aksjekapital + ber. egenkapitalandel (Beløpet overføres til RF-1028 selvangivelse 2 post 310).
-Egenkapital i balansen hentes fra RF-1167 Næringsoppgave 2 post 9450 Sum egenkapital korrigert for avsatt utbytte i næringsoppgaves post 2055.
=Post 330 i SA er Post 310 i SA - Egenkapital i balansen. (Beløpet overføres til RF-1028 selvangivelse 2 post 330).