Redigere opplysninger i kontoplanbildet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen >

Redigere opplysninger i kontoplanbildet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ved redigering av opplysninger i kontoplanbildet gjelder følgende funksjonalitet:

Navigering fra felt til felt utføres på følgende måter med tastaturet:

Trykk på Enter-tasten for å gå til samme felt i neste konto

Trykk på tabulator for å bevege markøren til neste redigerbare felt mot høyre på samme konto. Dersom markøren står i siste felt mot høyre på en konto, vil tabulatortasten aktivisere første redigerbare felt i neste konto.

Shift + tabulator vil bevege markøren i motsatt retning av tabulatortasten.

Avslutt alltid registrering av verdier i et felt med  Enter-tasten (eller ved å klikke med musen i et annet felt i kontoplanen).

I valgbokser som f.eks. STD-konto-feltet og Nær.oppg.-feltet, kan man skrive inn konto- eller post-nummeret for å aktivisere hurtigsøk. For å velge f.eks. STD-konto 2060 kan dette gjøres ved å skrive inn 206 på tastaturet. For å velge STD-konto 2061, vil man måtte skrive inn helte kontonummeret.

I tekst-valgbokser kan man skrive inn tekst for å aktivisere samme søkefunksjonalitet. I feltet for Offentlig regnskap kan man f.eks. skrive inn teksten "Kun" for å søke etter Kundefordringer.

I avkrysningsfelt (f.eks. feltet RM=Sk.m. i år) kan man slå av/på feltet med mellomrom-tasten.

I et rullefelt (f.eks. STD-konto-kolonnen) vil tasten pil ned bevege markøren til samme felt i neste linje. shift + pil ned  vil velge neste valg i rullefeltet. Pil opp har motsatt funksjonalitet.

Del vil slette innholdet i aktivt felt (hvis hele feltet er markert med blå farge) eller ett og ett tegn i feltet. Sletting av konto gjøres med Ctrl + Del.

Ctrl + Ins vil aktivisere funksjonen Ny konto.

Shift + Ins vil aktivisere funksjonen Redigere konto.

Alt + S aktiviserer hurtigsøk etter konto.

Ctrl + K aktiviserer konsistenskontroll.

Pil høyre vil bringe markøren til neste tegn og deretter neste felt mot høyre med unntak av i tallkolonner der markøren bli stående til høyre i tallfeltet. Pil venstre virker i motsatt retning.

PgUp og PgDn vil bla et skjermbilder opp/ned i kontoplanredigeringen.

Dersom et tall som skulle vært markert med minus er registrert med positiv verdi, gå tilbake til feltet og tast End etterfulgt av minus. Dersom et negativt tall skal omgjøres til et positivt tall, må tallet registreres på nytt.