Næringsinntekt-opplysninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Personinntekt for næringsdrivende >

Næringsinntekt-opplysninger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Næringsinntekt-opplysninger til personinntektsskjemaet registreres felles for alle aktive aksjonærer / eiere på skillekortet Næringsinntekt i menyen Avslutning > Spes.av ligningsdok. > Personinntekt

 

Overstyring av verdier kan foretas i menyen Avslutning > Spes. av ligningsdok. > Personinntekt på skillekortene Skjermingsgrunnlag og Næringsinntekt.

 


1.1 Beløp overført fra . . .

 

Feltet overføres fra de felt i andre skjemaer som er angitt i teksten på skjemaet, RF-1175 Næringsoppgave 1 post 0402 kolonne E eller RF-1167 Næringsoppgave 2 post 0402 kolonne E for hver beregningsenhet for personinntekt.

 


Post 1.2 Fradrag for rentekostnader på foretaksgjeld knyttet til finansinstituasjoner

 

Renter et kan overstyres i menyen Avslutning > Spesifikasjon av ligningsdok. > Personinntekt Skillekort Næringsinntekt.

 

Rentekostnader hentes fra konto med følgende standardkontokoder:

 

8151 Renter av gjeld til kredittinstitusjoner

8154 Renter av kassekreditt

 

Dersom det er negativt skjermingsgrunnlag etter fradrag for gjeld til finansieringsforetak, blir det foretatt en begrensning i rentefradraget. Beregningene fremkommer i skjemrbildet for registrering av personinntekt.

 

Vær oppmerksom på at rettledning RF-1225 til RF-1224 personinntekt inneholder visse særregler i tilfeller der det oppstår begrensning i gjeldsrentefradraget, som bl.a. innebærer at man kan velge å fradragsføre renter fra den eller de gjeldsposter som har høyeste rentesats i forhold til gjennomsnittlig gjeld i inntektsåret mv. Dette kan du lese mer om i RF-1225 Rettledning til RF-1224 Personinntekt.

 

Dersom det er negativt skjermingsgrunnlag, foretas det en gjeldsrentefordeling i hjelpeberegningen i menyen:

 

 

Det gis alltid fradrag for renter på eventuelle lån og kreditter som er både opptatt og fullt nedbetalt i året, og dette kan registreres for å holde dette utenfor fordelingsberegningen.

 

Det finnes alternative fordelinger. Se rettledningen til skjemaet om alternative metoder. Et alternativ er at man kan dele opp gjennomsnittlig gjeld i de ulike gjeldspostene som inngår, og finne de lånene som har høyest gjennomsnittlig rentesats, for å føre til fradrag gjendsrenter fra de lånene som gir høyest gjeldsrentefradrag. Se rettledningen til RF-1224 om dette.

 


Post 1.3 Kapitalinntekter (avkastning og gevinster, ikke renter, knyttet til kapitalobjekter og knyttet til realobjekter osm ikke har virket i virksomheten

 

Dette feltet er oppdelt i 2 i meny for personinntekt, der den ene delen beregnes om kan overstyres, mens den andre delen registreres om det er behov for det.

 

Beregnet felt blir beregnes slik (konti angitt med standardkontokoder):

 

Uansett hvilke næringsoppgave som brukes

8061 Annen valutagevinst (agio)

8079 Annen finansinntekt ikke pers.innt.

 

I tillegg ved Næringsoppgave 1:

8000 Innt. på invest. i datterselsk.

8007 Gev/tap v/real. aksjer i datter

8008 Gev/tap v/real. andel i datter

8017 Gev/tap v/real. aksjer konsern

8018 Gev/tap v/real. andeler konsern

8020 Innt. på invest. i tilkn. selsk

8027 Gev/tap v/real. aksjer tilkn.s.

8028 Gev/tap v/real. andel. tilkn.s

8075 Andel oversk. delt.lign. selsk.

8077 Gevinst v/real. andre aksjer

8078 Gevinst v/real. andre andeler

8091 Sk.pliktig konsernbidr. Finans

8092 Sk.fritt konsernbidr. Finans

 

I tillegg ved Næringsoppgave 2:

Post 0700 Skattemessig gevinst ved aksjesalg

Post 0730 skattemessig overskudd fra DLS

Post 0750 skattemessig gevinst av andel i DLS

 


Post 1.4 Reduksjonsbeløp ved leid eiendom mot innskudd

Beløpet registreres i meny for personinntekt.

 


Post 1.5 Kapitalkostnader (ikke renter), knyttet til kapitalobjekter og knyttet til realobjekter osm ikke har virket i virksomheten

 

Dette feltet er oppdelt i 2 i meny for personinntekt, der den ene delen beregnes om kan overstyres, mens den andre delen registreres om det er behov for det.

 

Beregnet felt blir beregnes slik (konti angitt med standardkontokoder):

 

Uansett hvilke næringsoppgave som brukes

8161 Annet valutatap (disagio)

8179 Annen finanskostn. ikke pers.innt.. NY

 

I tillegg ved Næringsoppgave 1:

8175 Andel undersk. delt.lign. selsk

8177 Tap v/real. av aksjer

8178 Tap v/real. av andeler

 

I tillegg ved Næringsoppgave 2:

Post 0850 Tap ved aksjesalg

Post 0880 skattemessig underskudd fra DLS

Post 0900 skattemessig tap av andel i DLS

 


Post 1.7 Sum

Summering av postene over iht de fortegnene som fremkommer i skjema (pluss og minus).

 


Post 1.8 Skjermingsfradrag

Ved positivt skjermingsgrunnlag blir skjermingsgrunnlaget overført fra side 2 til venstre felt.

 

Skjermingsrenten hentes fra firmaopplysninger. Rentesatsen kan overstyres innenfor hele prosentenheter.

 


Post 1.9. Sum personinntekt

Beregning av og summering av skjemapostene iht de fortegn som fremkommer på skjemaet.

 


Post 1.10 Ektefellefordelt personinntekt

Dersom det i eierregisteret er angitt at ektefellefordeling skal foretas, vil dette fremkomme i denne posten iht registrert andel av positiv eller andel av negativ personinntekt. Fordelingen foretas direkte i den automatiske skjemautfyllingen og kan ikke beløpsmessig overstyres, men beregnes ut fra angitte prosentandeler som kan endres fritt.


Post 1.18 Negativ personinntekt fra tidligere år

Hentes fra registrert verdi i eierregisterets funskjno for skjemainformasjon skillekort personinntekt. Verdien overføres automatisk fra ett år til neste i tilfeller der det i forrige år ble beregnet negativ personinntekt.

 


Post 1.19 Samordning med arbeidsgodtgjørelse i ANS mv

Verdien registreres i eierregisterets funskjno for skjemainformasjon skillekort personinntekt.

 


Post 1.22 Personinntekt, post 1.23 og post 1.24 personinntekt primærnæring / annen næring.

Positivt beløp overføres til post 1.23 eller 1.24 avhengig av næringstype valgt i firmaopplysninger. Negativ verdi overføres ikke til post 1.123 eller 1.24 men blir automatisk overført til neste år for den angitte eier og eventuelt på den angitte beregningsenheten for personinntekt i tilfeller det er flere beregningsenheter.

 

 

 

 


Se også:

RF-1224 Personinntekt side 1

RF-1224 Personinntekt side 2

Personinntekt med flere beregningsenheter

Personinntekt - generelt