Skjermingsgrunnlag

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Personinntekt for næringsdrivende >

Skjermingsgrunnlag

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skillekortet kapitalavkastningsgrunnlag i menyen Avslutning > Personinntekt skillekort Skjermingsgrunnlag styrer både selve skjermingsgrunnlaget og antall måneder skjermingsfradraget gis for. Skjermingsrenten kan overstyres fra automatisk beregnet (lovbestemt skjermingsrente) og med heltall ned til 0 innenfor 0 og fastsatt skjermingsrente.

I feltet "Metode" angis hvilken metode som hver post i kapitalavkastningsgrunnlaget skal vurderes til.

Post 2.1 Saldogruppe A, B, C, D, E, F, G, H og I

Tilgjengelige metoder for saldogruppe E-H er:

S -Skattemesssig verdi
R -Regnskapsmessig verdi

Dersom metoden er R eller S med RF-1175 Næringsoppgave 1, hentes regnskapsmessig verdi for saldogruppen fra RF-1175 Næringsoppgave 1.

Dersom metode er R med RF-1167 Næringsoppgave 2, hentes verdi for konti lenket mot saldogruppens post i RF-1167 Næringsoppgave 2. Dersom metode er S med RF-1167 Næringsoppgave 2, hentes henholdsvis inngående og utgående saldoverdi fra RF-1084 Saldoskjema. Nytt fra og med 2006 er at også manuelt opprettede saldogrupper hentes inn.

Post 2.1 Lineæravskrevne driftsmidler

Tilgjengelige metoder er:

S -Skattemesssig verdi
R -Regnskapsmessig verdi

Dersom metode er R eller S med RF-1175 Næringsoppgave 1, hentes regnskapsmessig verdi fra RF-1175 Næringsoppgave 1 post 1295 Lineæravskrevne driftsmidler.

Dersom metode er R eller S med RF-1167 Næringsoppgave 2, hentes verdi fra driftsmiddelkartotekets driftsmidler med angivelse skattemessig lineæravskrivning.

Post 2.2 Ikke avskrivbare driftsmidler

Tilgjengelige metoder er:

H -Historisk kostpris
L -Ligningsverdi
S -Skattemesssig verdi
R -Regnskapsmessig verdi

For metode H eller L må data registreres.

Dersom metode er R eller S med RF-1175 Næringsoppgave 1, hentes regnskapsmessig verdi fra RF-1175 Næringsoppgave 1 post 1140, 1150 og 1290.

Dersom metode er R eller S med RF-1167 Næringsoppgave 2, hentes enten regnskapsmessig eller skattemessig verdi for konti lenket mot næringsoppgavens poster 1140 og 1150.

Post 2.3 Andre ervervede immaterielle rettigheter

Tilgjengelige metoder er:

H -Historisk kostpris
L -Ligningsverdi
S -Skattemesssig verdi
R -Regnskapsmessig verdi

For metode H eller L må data registreres.

Dersom metode er R eller S med RF-1175 Næringsoppgave 1, hentes regnskapsmessig verdi fra konti med standardkontokodene 1020 til 1065.

Dersom metode er R med RF-1167 Næringsoppgave 2, hentes regnskapsmessig verdi fra konti med standardkontokodene 1020 til 1065. Ved metode S hentes skattemessig verdi fra konti lenket mot næringsoppgave post 1020, som i praksis er de samme kontiene.

Post 2.4 Aktiverte forsknings- og utviklingskostnader

Tilgjengelige metoder er:

H -Historisk kostpris
L -Ligningsverdi
S -Skattemesssig verdi
R -Regnskapsmessig verdi

For metode H eller L må data registreres.

Dersom metode er R eller S med RF-1175 Næringsoppgave 1, hentes regnskapsmessig verdi fra standardkontokodene 1000-1009.

Dersom metode er R med RF-1167 Næringsoppgave 2, hentes regnskapsmessig verdi fra konti med standardkontokodene 1000-1009. Ved metode S hentes skattemessig verdi fra de samme kontiene.

Post 2.5 Varer inkl buskap/varer under tilvirkning

Tilgjengelige metoder er:

H -Historisk kostpris
L -Ligningsverdi
S -Skattemesssig verdi
R -Regnskapsmessig verdi

For metode H eller L må data registreres.

Dersom metode er R eller S med RF-1175 Næringsoppgave 1, hentes regnskapsmessig verdi fra standardkontokodene 1400-1499.

Dersom metode er R med RF-1167 Næringsoppgave 2, hentes regnskapsmessig verdi fra konti med standardkontokodene 1400-1499. Ved metode S hentes skattemessig verdi fra de samme kontiene.

Post 2.6 Kundefordringer

Tilgjengelige metoder er:

H -        Historisk kostpris

L -        Ligningsverdi

S -        Skattemesssig verdi

R -        Regnskapsmessig verdi

For metode H eller L må data registreres.

Dersom metode er R eller S med RF-1175 Næringsoppgave 1, hentes regnskapsmessig verdi fra konti lenket mot næringsoppgavens post 1500 eller 1530.

Dersom metode er R med RF-1167 Næringsoppgave 2, hentes regnskapsmessig verdi fra konti konti lenket mot næringsoppgavens post 1500 eller 1530. Ved metode S hentes skattemessig verdi fra de samme kontiene.

Post 2.7 Leverandørgjeld / forskudd fra kunder

Metode-feltet har ikke betydning for posten.

Leverandører / forskudd fra kunder hentes fra standardkontokodene 2400 Leverandørgjeld, 2460 Leverandørgjeld konsern og 2910 Forskudd fra kunder.

Post 2.8 Sum av inngående og utgående verdier

Posten summerer postene 2.1 til 2.6 og trekker fra post 2.7.

Post 2.9 Gjennomsnitt

Posten beregner gjennomsnitt av inngående og utgående verdi i post 2.8.

Post 2.10 Foretaksgjeld til finansinstitusjoner og foretaksgjeld knyttet til mengdegjeldsbrev

RF-1175 Næringsoppgave 1:

Post 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner.

Post 2275 Lansiktige lån i utl. valuta.

Post 2380 Kassekreditt.

RF-1167 Næringsoppgave 2:

Post 2220 Langs. gjeld til kredittinstitusjoner.

Post 2380 Korts. gjeld til kredittinstitusjoner.

Post 2.11 Sum

Verdien beregnes til post 2.9 med fradrag for gjelden i post 2.10.

Post 2.12 Forholdsmessig skjermingsgrunnlag

Dersom det registreres et annet antall måneder enn 12 måneder, blir skjermingsgrunnlaget omregnet til antall hele måneder.

Ad overstyring

Dersom verdiene som hentes automatisk, ønskes overstyrt, krysses det av i feltet "Overstyr" foran den verdien som skal registreres. Dersom det er krysset av i feltet Overstyr, kan det foretas registrering av verdier i beløpsfeltet.

Både innehaver og ektefelle benytter samme fellesopplysninger på RF-1224 Personinntekt, og det er umulig å variere opplysningene fra innehaver til ektefelle.

Se også:

RF-1224 Personinntekt side 1

RF-1224 Personinntekt side 2

Personinntekt med flere beregningsenheter

Personinntekt - generelt