Hva er spesielt når RF-1175 NO 1 benyttes?

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ligningsoppgaver > Hvem skal bruke næringsoppgave 1 >

Hva er spesielt når RF-1175 NO 1 benyttes?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Regnskapet skal reflektere skattemessige vurderinger.

De skattemessige verdiene skal reflekteres i regnskapsmessig saldo på konti i regnskapet. Kontoplanen inneholder ikke særskilte felt for skattemessige verdier når du har valgt RF-1175 Næringsoppgave 1.

RF-1224 Personinntektsskjema:

Side 1 redigeres fortsatt i meny Avslutning > Personinntekt. Dersom regnskapsmessig verdi benyttes på en post, vil dette bli hentet som standard fra poster i RF-1175 Næringsoppgave 1. Dersom skattemessig verdi benyttes, vil postene bli hentet fra samme plass. Verdien for regnskapsmessig verdi kan derfor avvike fra det som ble brukt i fjor, og må i tilfelle overstyres i menyen.

RF-1084 Saldoskjema

RF-1084 Saldoskjema fylles ut manuelt. Det må være konti i balansen som tilsvarer de skattemessige verdiene i kontoplanen. Avskrivninger fra saldoskjema bokføres manuelt og kontiene i balansen avstemmes mot saldoskjema av brukeren. Les mer...

RF-1215 Selskapsoppgave DLS

RF-1215 Selskapsoppgave DLS kolonne I på side 2 henter data direkte fra RF-1175 Næringsoppgave 1, og henter ikke tatt fra saldoskjemaer eller gevinst- og tapskonti osv.

RF-1175 Næringsoppgave 1

Alle skjemaer som berører eller beregner poster i RF-1175 Næringsoppgave 1 side 1, 2, 3 og 4 må ligge på kontonivå. Brukeren må SELV sørge for å endre saldo på kontiene med å skape en tilleggspostering. Dette betyr bl.a. følgende:

Post 0420 Skattemessig avsetning for tap på krav må bokføres på konto med standardkonto 1585 Avsetning for tap på krav med motpost konto med standardkonto 7839 Endring i avsetning forventet tap.

Inntektsføring av negativ saldo, inntekts- og fradragsføring av gevinst- og tapskonti, gevinst ved realisasjon av aksjer mv. må bokføres som tilleggspostering.

Avskrivninger må bokføres særskilt iht saldoskjema slik at balansekontiene stemmer. Motkonto er konto som har næringsoppgavehenvisning til post 6000 Avskrivninger.

Spesifikasjon av privatkontoer på side 4 i RF-1175 Næringsoppgave 1 (postene 2055 til 2078) hentes direkte fra kontoplanen (privatkontiene med standardkonti i serien 89xx blir ført hit, men dette styres fra hvilken referanse kontiene har i næringsoppgave-feltet).

Privatkontiene med standardkonti i serien 20xx, skal som før være henvist til næringsoppgavens post 2050. For øvrig vil privatkontiene ha samme automatikk som det er tilfelle for de som anvender RF-1167 Næringsoppgave 2.

Kostnader uten fradragsrett eller inntekter uten skatteplikt som framkommer som egne poster på RF-1175 Næringsoppgave 1 side 4 styres av kontoer som er henvist mot disse postene i næringsoppgaven. Dersom for eksempel Representasjon uten fradragsrett er styrt mot næringsoppgavens post 7397 vil man dermed oppnå et feilaktig skattefradrag.

RF-1219 Gevinst- og tapskonto

Overføringer mellom skjemaene RF-1084 Saldoskjema og RF-1219 Gevinst- og tapskonto må både registreres direkte i skjema og også bokføres særskilt. Ved overføring for eksempel fra RF-1084 Saldoskjema til RF-1219 Gevinst- og tapskonto, skapes det en tilleggspostering som manuelt foretar overføringen.

Dersom skjemaer bytter fortegn, for eksempel Gevinst- og tapskonto eller saldoskjema i saldogruppe a, c og d, må det foretas en bokføring mellom de respektive konti, i og med at positive og negative saldoer er henført til forskjellige poster. Alternativ lenking er ikke tilgjengelig.

Se også:

Hvem skal bruke næringsoppgave 1

Varige driftsmidler og RF-1084 Saldoskjema