Skjemaopplysninger - Splittfaktorer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Eierregisteret >

Skjemaopplysninger - Splittfaktorer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Oversikt over skjemaopplysninger-funksjonene finnes under Skjemaopplysninger-funksjonen.

Skillekortet Skjemaopplysninger - Splittfaktorer har følgende skjermbilde:

Aktiviserer menyen Eieropplysninger.

Her registreres splittfaktorer ved fordeling av beløp som skal overføres til Visma Finale Skatt ved fordeling av skattemessige poster mellom eiere i selskap som ikke er deltakerlignet.  Se spesielt om inntektsfordeling mellom ektefeller i personlige selskaper.

De dataene som registreres her, blir benyttet ved overføring av data fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Finale Skatt dersom det er mer enn en eier registrert i eierregisteret. Dersom det kun er en eier, blir registreringen alltid utført som om alle felter her var registrert med 100,00 %.

Fordeling av næringsinntekt er forskjellig avhengig av om det brukes RF-1175 Næringsoppgave 1 eller RF-1167 Næringsoppgave 2.

Fordelingen er forskjellig, avhengi av hvilken næringsoppgave som brukes:

Ved fordeling av næringsinntekt ved RF-1175 Næringsoppgave 1, blir inntekt før renteinntekter, rentekostnader og utbytte fordelt i tabellen. Dersom RF-1167 Næringsoppgave 2 anvendes, blir næringsinntekt fordelt ETTER renter og utbytte.

Dersom man fordeler næringsinntekt, renteinntekter, rentekostnader og utbytte etter samme prosentsats, har dette ikke noen praktisk konsekvens for fordelingen.

Årsaken til at fordelingen er forskjellig, slyldes at fordelingen ikke foretas på samme måte i RF-1175 Næringsoppgave 1 side 4 post 0402 i forhold til RF-1152 Avstemming av egenkapital side 2 post 0502.

Dersom det er flere beregningsenheter for personinntekt, må fordeling av næringsinntekt foretas for hver eier for hver beregningsenhet. Her er det f.eks. 3 beregningsenheter for personinntekt: